Advies van Pieter van Geel

Gepubliceerd op 28 februari 2021 om 11:12

Om tot een weloverwogen advies te komen werd door de heer van Geel een Challengegroep in het leven geroepen. Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en haar aangesloten clubjes spraken namens een kleine groep tegenstanders maar leken zwaar oververtegenwoordigd in deze werkgroep.
Dhr. Van Geel legde uit dat zijn doel was om zoveel mogelijk draagvlak vanuit de omgeving te creëren om zoveel mogelijk in kaart te brengen waar eventuele pijnpunten zaten. Draagvlak hoeft bij voorstanders nauwelijks gehaald te worden, dus vandaar dat zoveel mensen namens de tegenstanders mochten aanschuiven. Een heldere zienswijze die echter niet overeenkomt met de verhoudingen voor- en tegenstanders.

Het resultaat is een advies dat volgens ons voldoende kansen biedt voor een toekomst voor Maastricht Aachen Airport, rekening houdend met de omgeving. Uiteraard hadden wij graag gezien dat er meer groei mogelijk zou zijn geweest of meer bewegingsruimte voor de luchthaven. We begrijpen echter dat in de huidige tijdgeest het niet meer wenselijk en realistisch is dat een vliegveld onbegrensd kan groeien en overlast mag veroorzaken.
In de Luchtvaartnota was al te lezen dat groei van luchtvaart in de toekomst verdiend moet worden. Wat dat betreft was het advies van dhr. Van Geel niet geheel verrassend. Wel opvallend is het advies om ten opzichte van de vergunde situatie het aantal toegestane jaarlijkse aantal vliegbewegingen te reduceren met 60% (ten opzichte van 2019 is dit een reductie van 6%). Dit betekent dat MAA in de nabije toekomst niet of nauwelijks kan groeien. Groei is pas mogelijk wanneer hinderbeperkende maatregelen leiden tot minder overlast.
Opvallend hierin is bovendien dat gekozen is voor peiljaar 2019 en niet bijvoorbeeld 2018. Het is opmerkelijk dat de heer van Geel wat dat betreft zijn geformuleerde hoekpunten heeft losgelaten:
• Vergunde situatie (omzettingsregeling)
• Huidige situatie (waarbij 2019 als peiljaar is gekozen)
• Optimalisatie binnen de huidige vergunning
• 50% hinder reductie ten opzichte van de vergunde situatie.

Met het advies het aantal vliegbewegingen met 6% te reduceren ten opzicht van 2019 begeeft dhr. Van Geel zich dus buiten de vooraf gestelde hoekpunten.

Omgevingsfonds

Het advies om een fonds te creëren waarmee woningen direct gelegen aan de luchthaven kunnen worden geïsoleerd of omringd kunnen worden door geluid beperkende maatregelen is een goed idee. Inwoners van Schietecoven en Geverik ondervinden veel hinder en zijn hiermee mogelijk geholpen.


Reductie grondgebonden overlast
Elektrificering van grondapparatuur is een goede stap in de richting van het verminderen van grondgebonden geluid. Een kleine kanttekening is wel dat elektrificering kan leiden tot het verplaatsen van overlast naar elders op de wereld. Denk even aan het delven van grondstoffen, het kappen van bossen voor centrales en het creëren van uitstoot op andere plaatsen dan de verbruikersplaats.


Openingstijden
Dat het advies luidt om de openingstijd te verschuiven van zes uur naar zeven uur ’s ochtends zal goed ontvangen worden door de omwonenden is mijn inschatting. Voor luchtvaartmaatschappijen is het echter een forse belemmering. De GA sector die ik vertegenwoordig zal weinig last ondervinden van deze beperking.

Nooit genoeg
Duidelijk is wel dat de zeer kleine groep felle tegenstanders van de luchthaven maar één doel heeft en dat is sluiting. Het incident met de Longtail Boeing 747 illustreert dit uitstekend. Met leugens worden de omwonenden bang gemaakt en opgestookt om te ageren tegen de luchthaven. Dat ook de pers hierin meegaat is verwerpelijk. Aan factchecking wordt niet of nauwelijks gedaan.


Werkgelegenheid
Er was recentelijk nogal wat te doen rond het rapport van de Erasmus Universiteit inzake werkgelegenheid dat gelieerd is aan MAA. In het proces van dhr. Van Geel heeft Ecorys onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat 1760 personen in Limburg hun baan direct of indirect danken aan Maastricht Aachen Airport, haar infrastructuur en de economische bedrijvigheid die zij faciliteert. Landelijk zijn dit zelfs 2480 personen. Goed om op te merken is trouwens dat MAA momenteel een belangrijk rol vervult in de distributie van medische middelen en het Covid-vaccin.


Toerisme
Opvallend, maar zeker niet verrassend, is dat Ecorys concludeerde dat er geen bewijs is voor negatieve effecten die MAA heeft op de toeristische sector in Zuid-Limburg. Tijdens het proces probeerde Visit Zuid-Limburg nog het tegendeel te bewijzen, maar zij deed dit door middel van een rapport dat rekende met een verkeerd aantal vliegbewegingen. Bovendien probeerde zij alle negatieve geluidseffecten toe te rekenen aan MAA, terwijl overige bronnen (zoals wielrenners, groepen motorrijders, het vele autoverkeer en vliegverkeer van Luik en Geilenkirchen) volledig genegeerd werden. Ik volg graag het advies van dhr. Van Geel dat dit voor Zuid-Limburg onderzocht moet worden, niet met theoretische modellen, maar op basis van de feitelijke situatie.


Conclusie
Als er al van verliezers of winnaars gesproken mag worden, kunnen we denken wij concluderen dat MAA de grote verliezer is. Zij moet immers nogal wat inleveren aan potentiële groei zonder dat zij hier op korte termijn iets voor terug krijgt. Veelgehoord commentaar onder tegenstanders is dat overheidsgelden nodig zijn om MAA draaiende te houden. Mijns inziens is het dus zaak om een speelveld te creëren waarin MAA op een economisch verantwoorde en rendabele wijze kan opereren.


Kanttekening is overigens dat MAA volgens Ecorys jaarlijks een bijdrage levert aan de Nederlandse economie van 150 miljoen euro. Dit weegt ruimschoots op tegen de 10 miljoen euro die de overheid jaarlijks kwijt is aan NEDAB-kosten.


De grote winnaars zijn volgens mij de tegenstanders van MAA. Er zal vooral in de nabije toekomst nauwelijks groei van vliegbewegingen zijn, de luchthaven gaat een uur later open, er gaat gewerkt worden aan de vermindering van overlast door grondgeluid en er komt een pot geld om hinder bij woningen zoveel mogelijk te beperken of verminderen. De luchthaven kan het in mijn ogen voor deze zeer beperkte groep fanatici nooit goed doen. Het stoppen van de Antonov 12 vluchten, het opleggen van extra kosten voor Boeing 747 vluchten en het electrificeren van de grondstroom heeft niet tot enige waardering geleid. Deze kleine groep extremisten heeft sluiting van MAA voor ogen, alleen maar ter eigen gewin en zet hier oneigenlijke middelen voor in.

De oproep om Qatar Airways te bestoken met haatmails, het verspreiden van leugens over de inzet van Boeing 747 vliegtuigen en het uitmelken van het Longtail Boeing 747 incident zijn hier goede voorbeelden van. ook het door de Alliantie opgezette MKBA onderzoek door de heren Bus en Manshanden rammelde aan alle kanten en is absoluut ongeloofwaardig.

De vraag reist of de Provincie Limburg überhaupt een podium moet verschaffen of inspraak moet geven aan een groep met een dergelijk ethisch en moraal verwerpelijk gedrag.
WLMAA hoopt dat het gezonde verstand van politici zal prevaleren en MAA de kans krijgt om als nette buurman te groeien in de wetenschap dat de luchtvaartsector er alles aan doet om stiller en schoner te worden.