MKBA ontmanteld: kosten € 180 miljoen overdreven

Gepubliceerd op 22 januari 2021 om 08:55

De maatschappelijke kosten die Manshanden en Bus toerekenen aan MAA blijken tussen de € 180 miljoen en € 210 miljoen euro lager uit te vallen. Manshanden en Bus brachten op verzoek van de tegenstanders van Maastricht Aachen Airport de maatschappelijke kosten en baten van de luchthaven in beeld. Naast de met 160 miljoen overschatte kosten, onderschatten de onderzoekers de baten, door alle toegevoegde waarde voor de economie en werkgelegenheid over te hevelen naar Nederland, terwijl dit juist als regionaal belang word genoemd in de onderzoeken van Ecorys.

Manshanden en Bus gaan uit van een drempelwaarde van 45 db voor de negatieve baten van geluid op woningwaarde. In 2017 noemt CE Delft echter in hun Handboek Milieuprijzen 2017 nieuwe inzichten op het gebied van de waardering van geluid:

 

Er zijn aanwijzingen dat ook bij geluidsniveaus lager dan 50 dB geluidsoverlast optreedt (WHO, 2011). Voor de meeste waarderingsstudies is het echter onzeker of de resultaten ook toepasbaar zijn voor geluidsniveaus beneden de 50 dB.

 

Desgevraagd bevestigt CE Delft:

‘Wij gaan bij de bepaling van de geluidkosten van verkeer uit van een drempelwaarde van 50 dB, omdat er in de literatuur geen/weinig betrouwbare schattingen zijn van de overlastkosten beneden de 50 dB (hoewel er zeker overlast optreedt beneden de 50 dB). Daarbij gaan we vaak wel uit van schadekosten die zijn bepaald op basis van Stated Preference onderzoek en niet op basis van huizenprijzen, maar ik verwacht dat die drempelwaarde niet heel anders ligt.’

 

Dit betekent dat het aantal woningen waarbij theoretisch waardevermindering optreedt ca. 9.900  bedraagt en niet 29.700 waar in de MKBA mee gerekend is. Hiermee vervalt dus zo’n 70% van het genoemde prijseffect.

Voor de uitkomst van de MKBA betekent dit dat de twee onderzochte beleidsvarianten tussen de € 75 en € 128 miljoen minder positief scoren.

Met diezelfde hogere drempelwaarde is het daarnaast niet waarschijnlijk dat er vanwege (afnemende) geluidsoverlast een positief prijseffect voor natuurgebieden mag worden berekend. Voor dit effect is nu minimaal € 107 miljoen gerekend

 

Daarnaast stelt de MKBA dat het merendeel van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde voor Limburg zich verplaatsen naar andere Nederlandse luchthavens, met name Schiphol. Om die reden wordt geen tot een zeer klein negatief effect becijferd. Los van de vraag of de aanname dat de werkgelegenheid zich naar Schiphol verplaatst (en niet over de grens) een juiste aanname is, is er een verlies voor de Provincie Limburg voor het verloren gaan van werkgelegenheid en het verlies aan toegevoegde waarde voor de regio.

 

Uit de studie van Ecorys komt naar voren dat de toegevoegde waarde van MAA voor de regio in 2019 150 mln. euro bedroeg. Dit is een jaarlijks effect dat in deze MKBA genegeerd wordt.

 

Neem dit jaarlijks effect voor de totale tijdshorizon van MKBA tot 2050 mee in de positieve baten en stel de negatieve baten bij op basis van de 50 db grenswaarde en de uitkomst van de MKBA laat een hele andere conclusie zien. Een die een duidelijk belang laat zien van de luchthaven voor de regio.

 

De verkeerde berekeningen betekenen dat bij alle in de MKBA becijferde totaaleffecten het positieve saldo van de onderzochte alternatieven veel te hoog is ingeschat.

 

Zowel de onderzoekers als de opdrachtgevers van de MKBA hebben tot op heden niet inhoudelijk gereageerd op de vele vragen die door We Love MAA gesteld zijn.