Wat is waar?

Er zou in korte tijd minimaal € 80 miljoen gemeenschapsgeld zijn aangewend. 

Echter: Uit de zgn. jaarlijkse voortgangsrapportages (Openbare informatie van Provinciale Staten) blijkt dat tot 30-6-2018 een bijdrage is verstrekt van ca. € 35 miljoen voor achterstallig onderhoud en voor de kosten van security en brandweer.

TCGI zou in de tweede helft van 2017 zijn gestart met de exploitatie van MAA.
Dat moet zijn 1 juli 2016.

De provincie heeft eind november 2018 het aangevraagde luchthavenbesluit ingetrokken en bereidt een nieuw scenario voor met minder zware vrachtvliegtuigen.
Dat laatste is niet gezegd. Er wordt een nieuw luchthavenbesluit voorbereid dat economisch haalbaar moet zijn, moet passen binnen de concessie, waarbij de openingstijden niet ter discussie staan en in dialoog met belanghebbenden (waaronder de omwonenden) onder meer verkend wordt of er mogelijkheden zijn om hinder te vermijden.

De regering heeft in 1996 gesteld dat de verdere ontwikkeling van de luchthaven zal leiden tot ONAANVAARDBARE consequenties voor de leefomgeving en dat is precies wat er nu gebeurd.  

De ontwikkeling van de luchthaven vindt plaats binnen de gebruiksruimte (aantal ernstig gehinderden) van de vergunning die de luchthaven in 1996 ook reeds had. Er is zelfs geluidsruimte ingeleverd (in het kader van de beslissing op bezwaar) .  Er is dus geen sprake van 'verdere ontwikkeling'. 

In de negentiger jaren waren er meer dan 90.000 vliegbewegingen bij de luchthaven. Veel lesvluchten die ook nog eens zogenaamde circuitvluchten uitvoerden waardoor deze langdurige overlast bezorgden. De huidige vergunning die de luchthaven reeds vele jaren heeft is gebaseerd op een businessplan dat ruimte biedt voor meer dan 50.000 vliegbewegingen,  1,4 miljoen passagiers en 150.000 a 170.000 ton vracht.  Het in 2016 aangevraagde luchthavenbesluit leidde juist tot minder hinder dan de ruimte die er in de vergunning uit 1996 voor de luchthaven was.   

Toeristen in het Heuvelland zouden in toenemende mate klagen over het vliegverkeer

Waar blijkt dit uit? Uit de jaarlijkse ondernemer enquête van de VVV Zuid-Limburg blijkt dat de toeristische sector in Zuid-Limburg van een topjaar spreekt. En ook met het toerisme van Noord- en Midden Limburg ging het goed, mede dankzij het ondernemerschap van de toeristische sector. 

Veel overlast fijnstof en ultrafijnstof.

Ultrafijnstof: het RIVM heeft een eerste verkennend onderzoek naar de gezondheidsrisico's van ultrafijnstof uit de luchtvaart rond Schiphol uitgevoerd. Daarin zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden dat de gezondheidsrisico’s rond de luchthaven Schiphol afwijken van iets verder weg gelegen gebieden of elders in Nederland. Maar het rapport zegt ook dat in het verkennend onderzoek niet naar alle gezondheidsrisico’s is gekeken en dat effecten niet kunnen worden uitgesloten. En daarom is voorgesteld om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren, ook omdat er wereldwijd nog onvoldoende bekend is over de gevolgen van blootstelling aan ultrafijnstof. Dat voorstel is door het ministerie van I&W overgenomen, omdat nog beter inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van blootstelling aan ultrafijnstof. De reden dat het onderzoek enkele jaren duurt, komt omdat het RIVM nu nog onvoldoende gegevens heeft om verantwoorde conclusies te trekken. Om bijvoorbeeld iets over de chronische effecten van blootstelling aan ultrafijnstof te kunnen zeggen, is het nodig om gegevens te hebben over een bepaald aantal jaren. Het RIVM-onderzoek loopt nog. RIVM heeft Schiphol gekozen als onderzoeklocatie vanwege de twee eerdere onderzoeken rond Schiphol en het grote aantal vliegtuigbewegingen. In het rapport van het RIVM “Verkenning gezondheidsrisico’s ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek” kunnen niet zo maar geprojecteerd worden op MAA of andere regionale luchthavens mede omdat het aantal vliegbewegingen op Schiphol een veelvoud is t.o.v. de vliegbewegingen bij regionale luchthavens. Het RIVM concludeert dat “het is (…) niet aannemelijk dat een mogelijk effect van de UFP belasting rond regionale luchthavens een grote invloed zou hebben op het gemiddelde sterfterisico” .

TCGI is een onderneming met Turks-Azerbeidjaanse achtergrond

TCGI is een Nederlandse rechtspersoon. 

Wil je bovenstaande informatie eenvoudig tot je beschikking hebben? Download dan hier de pdf.