Facts MAA

Er wordt veel gezegd en geschreven over de luchtvaart en over Maastricht Aachen Airport. Maar niet alles is even waar. En elk verhaal heeft 2 kanten. Lees hieronder een aantal weetjes die MAA zelf heeft gedeeld op haar website. Of download ze hier

Wat is waar?

Bijna iedereen in de wijde omgeving van de luchthaven heeft deze 'nieuwsbrief' wel in de brievenbus gevonden. Wij ook! Maar we lezen hier toch ook weer een aantal behoorlijke onwaarheden.

Wat is waar?

Bijna iedereen in de wijde omgeving van de luchthaven heeft deze 'nieuwsbrief' wel in de brievenbus gevonden. Wij ook! Maar we lezen hier toch ook weer een aantal behoorlijke onwaarheden.

 

Het is de bedoeling dat er nog 2 tot 3 maal zoveel van en naar MAA gevlogen wordt 

Het gebruiksjaar van de luchthaven loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Ten opzichte van 2018 is er met een gelijke vlootsamenstelling nog een groei mogelijk van 30 tot 40%. Een verdere groei is alleen mogelijk als de geluidruimte wordt uitgebreid, het aandeel moderne toestellen stijgt of er minder tussen 6 en 7 en na 23.00 (extensies) wordt gevlogen. 

De grootste, zwaarste en vaak oude (vracht)vliegtuigen doen MAA aan. 

De nieuwste klanten vliegen met de meest moderne en schone (vracht)vliegtuigen. Emirates Sky Cargo, Saudi Arabian Airlines en Turkish Airlines beschikken over een zeer moderne vloot. De verdeling naar leeftijd van de toestellen van alle vluchten over 2018 is hiernaast weergegeven.

Het merendeel van de arbeid betreft laag gewaardeerde arbeid

Ongeveer 37% van de medewerkers is laag geschoold, maar zeker niet laag gewaardeerd. 3% van de medewerkers hadden een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij gebrek aan beter is de provincie in zee gegaan met TCGI

Bij de openbare aanbesteding toonden diverse partijen belangstelling om de exploitatie van MAA ter hand te nemen. In het selectietraject is TCGI als beste partij uit de verf gekomen. 

Het aantal vluchten van en naar MAA is nog nooit zo groot geweest als in 2018. 

Gegevens uit het verleden laten zien, dat het aantal vliegbewegingen in de tijd drastisch is afgenomen. Voor deze vergelijkingen zijn de kwartaalcijfers van de eerste 2 kwartalen gebruikt, omdat van 2018 de jaarcijfers nog niet gepubliceerd zijn via het CBS (bron van deze gegevens). Zodra deze gepubliceerd zijn passen we deze informatie aan naar de informatie per jaar.

De overlast wordt met name veroorzaakt door de grote oude vrachttoestellen die vroeger niet op MAA kwamen.

Turkish Cargo vliegt al sinds 1993 op Maastricht Aachen Airport. Royal Jordanian nog langer.  De nieuwere klanten vliegen hoofdzakelijk met zeer moderne toestellen. 

 

 

De luchthaven zorgt voor een sterke luchtverontreiniging in de omgeving en een verhoging van de (ultra) fijnstof*. 

Cauberg-Huygen heeft in 2011 de bijdrage van vliegend verkeer op MAA berekend volgens het maximale scenario (wat nu nog niet het geval is). De bijdrage van fijnstof (PM10) vanwege MAA bedraagt op de rand van de kern van Ulestraten minder dan 0.1 µg/m3 PM10 is. De bijdrage vanwege vliegende verkeer is vlak bij de luchthaven dus minder dan 0.5 % van de totale concentratie nabij de luchthaven.  Dan hebben we het dus nog niet over Maastricht waar de fijnstofbijdrage van MAA nog minder zal zijn. 

 

 

 

De nieuwe omgevingsvergunning moet Samco de ruimte bieden om met méér vervuilende straalmotoren proef te kunnen draaien 

Zoals ieder bedrijf dat werkzaam is in deze sector moet er een omgevingsvergunning worden afgegeven. In de huidige vergunning worden enkel turboprop motoren genoemd. Samco wilt graag ook proefdraaien met de meer moderne jetmotoren. Dit betekent niet meer lawaai of meer momenten waarop Samco mag proefdraaien. Het is enkel een aanpassing van het soort motoren. Sterker nog, door de voorgestelde maatregelen kan het aantal ernstig gehinderden drastisch dalen ten opzichte van de huidige vergunning. 

Het aantal keer dat Samco full power proef mag draaien blijft gelijk: 50 keer per jaar maximaal 12 minuten per keer. In de aan te vragen vergunning worden twee proefdraaiplaatsen voorgesteld om de hinder te spreiden, waardoor de meeste kernen 25 keer per jaar overlast kunnen ervaren. 

Omwonenden zijn niet tegen de luchthaven op zich, maar wel tegen het huidige gebruik en de toekomstplannen

Omwonenden zijn niet tegen de luchthaven. De meeste omwonenden hebben vrede met (het huidige gebruik van) de luchthaven. Zij herkennen zich niet in de klachten en de argumenten van de (relatief kleine groep) tegenstanders en delen hun eisen niet wat betreft het aanpassen van de openingstijden.

 

De Limburgse economie profiteert niet of nauwelijks van de ingezette ontwikkeling 

MAA is een luchthaven van nationaal belang. Dus buiten de Limburgse economie speelt ook de Nederlandse economie een rol. 

Etil heeft in 2013 onderzocht dat: 

- de (in)directe werkgelegenheid als gevolg van MAA in 2013 1.325 à 1.475 fte bedraagt 

- dit goed is voor ca. 1.590 à 1.770 arbeidsplaatsen 

 

Elsevier heeft onderzocht welke gemeenten economisch het hardst groeien: 

Gemeente Beek vormde samen met Gemeente Sittard-Geleen de grootste stijgers van Zuid-Oost Nederland 

Een analyse van MAA laat zien dat: 

- 80% van de inkomende vracht (import) is bestemd voor Nederland. 

- 65% van de inkomende vracht is bestemd voor Limburg, 

- Bijna 50% van de uitgaande vracht (export) is afkomstig uit Nederland 

- Bijna 40% van alle uitgaande vracht (export) is afkomstig uit Limburg. 

Bijna alle activiteiten op MAA betreft de overslag van goederen: van het Verre en Midden-Oosten naar ver buiten de provincie

- 80% van de inkomende vracht (import) is bestemd voor Nederland. 

- 65% van de inkomende vracht is bestemd voor Limburg,

- Bijna 50% van de uitgaande vracht (export) is afkomstig uit Nederland

- Bijna 40% van alle uitgaande vracht (export) is afkomstig uit Limburg.

 

De groei van MAA staat op gespannen voet met de toeristische sector. 

De Limburgse toeristische sector heeft het (net als MAA) nog nooit zo goed gedaan als afgelopen jaar. Uit de jaarlijkse ondernemer enquête van de VVV Zuid-Limburg blijkt dat de toeristische sector in Zuid-Limburg van een topjaar spreekt. En ook met het toerisme van Noord- en Midden Limburg ging het goed, mede dankzij het ondernemerschap van de toeristische sector. 

 

De toeristische sector met 21.000 fte is van groter economisch belang dan Maastricht Aachen Airport. 

Om ook op de lange termijn economisch een gezonde provincie te zijn, kun je niet kiezen tussen het een of het ander. Daarnaast zijn deze 21.000 fte inclusief de medewerkers van bijvoorbeeld beurzen (zoals de Tefaf, die hier zonder MAA niet wordt gehouden), snackbars, loterijen, fitnesscentra, theaters, Chinese restaurants en bioscopen. Of die 21.000 dus een eerlijk weergave van ‘de toeristische sector’ is, mag je zelf beslissen. 

 

De luchthaven heeft geen oog voor de omgeving en neemt geen maatregelen om de overlast te beperken. 

De luchthaven is lid van de CRO en neemt deel aan de verschillende werkgroepen van de CRO. Daarnaast was de luchthaven in gesprek met (een op hun eigen verzoek afvaardiging van) de omwonenden/tegenstanders. Deze hebben zelf dit overleg gestaakt. 

Om de ervaren overlast die hier (en tijdens andere gesprekken) ter tafel kwam te verminderen heeft de luchthaven verschillende maatregelen genomen.


Nergens in Nederland is een start-/landingsbaan zo dicht op de omringende woonbebouwing gesitueerd. 

De woning het dichtst bij de baan van MAA ligt, ligt op een afstand van ongeveer 140 meter. Op andere luchthavens is deze afstand 175 (Groningen), 300 (Rotterdam, waarbij afstand tot taxibaan 120 meter is), 350 (Eindhoven) en 600 meter (Schiphol). 

Het ernstig gehinderden (woningen die binnen de 48 dB(A) Lden contouren liggen) bedraagt (cijfers 2016) voor MAA 1987, Groningen 28, Rotterdam 7615, Schiphol 156.000 en Eindhoven 298. 

Kijken we naar de dichtbij gelegen woonkern, dan zie je bij Schiphol bijvoorbeeld dat Hoofddorp op 1500 meter afstand van de baan ligt, met een veel hogere intensiteit van starts en landingen dan op Maastricht Aachen Airport. 


Een vergelijking van het aantal ernstig gehinderden per luchthaven is hiernaast weergegevens. 

Deze cijfers stammen uit 2016. Een recenter overzicht ontbreekt waardoor de cijfers niet meer 100% actueel zijn. We gebruiken dit overzicht echter om de verhouding ten opzichte van andere luchthavens weer te geven. 

In absolute aantallen betekent dit voor MAA 1987, Groningen 28, Rotterdam 7615, Schiphol 156.000 en Eindhoven 298.